Resources

For all your research and measurement needs

  • Manganese Copper Ferrite Thin Films for Visible–Near-Infrared Region Photodetector Applications

    Manganese Copper Ferrite Thin Films for Visible–Near-Infrared Region Photodetector Applications

    Yuan-Mau Lee, You-Yan Lu, Ching-Tai Fu, Chia-Tung Kuo, Lu-Cheng Hou, Yu-Hsuan Chuang, Pin-Hung Chung, Tzu-Hsuan Wang, Chao-I Liu & Tri-Rung Yew